Autortiesības

Visas interneta vietnē Yachtum.com publicētās radošās izstrādnes, ieskaitot tekstus, attēlus, dizaina elementus, dizaina risinājumus, dizaina struktūru un programmatūras kodu, ir SIA “Citrons Media” intelektuālais īpašums un autortiesību objekts, ko aizsargā Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

Interneta vietnes Yachtum.com lietotājiem aizliegts pārveidot, mainīt, dzēst vai papildināt materiālus, kas atrodas interneta vietnē. Šos materiālus drīkst pārlūkot, izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu.

Interneta vietnes Yachtum.com dizainu, vietnes struktūru, attēlus, tekstus, kā arī citus elementus reproducēt (kopēt, atdarināt, pārveidot) pilnībā vai daļēji jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem nolūkiem bez attiecīgas SIA “Citrons Media” rakstveida atļaujas aizliegts.

Bez SIA “Citrons Media” rakstveida atļaujas interneta vietnes Yachtum.com lapās ievietotās informācijas (attēlu, tekstu, audio, video, grafisko elementu u.c.) kopēšana un/vai izplatīšana bez attiecīgām atsaucēm ir aizliegta. Atsaucei pie katra izmantotā materiāla jābūt ievietotai kā tekstam ar vietnes domēna vārdu un hipersaiti, kas norāda uz attiecīgo Yachtum.com lapu no kuras informācija patapināta. Ja vēlaties izmantot Yachtum.com publicēto informāciju, lūdzam sazināties ar mums

Par šo noteikumu neievērošanu draud Latvijas normatīvajos aktos paredzētā kriminālatbildība, administratīvā vai civiltiesiskā atbildība.

→ Pārējie noteikumi

Yachtum.com komanda